Správcom osobných údajov podľa čl: 4 bod 7, nariadenia Európskeho poarlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je spoločnosť ANDREA BRÍDOVÁ – M&A 3D TLAČ, Lesná 1610/2, 908 45 Gbely. (ďalej len správca)

Kontaktné údaje:

ANDREA BRÍDOVÁ – M&A 3D TLAČ

Lesná 1610/2

908 45 Gbely

tel : 0911 344 487

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov.

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je ,plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR , o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.


Účelom spracovania osobných údajov je vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

 

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby
podieľajúce sa na dodanie tovaru a služieb – odosielatelia (Slovenská pošta a.s) – doručovateľ zásielky.
zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu  a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (poskytovateľ internetového pripojenia – emailovej Schránky a hosting).
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.
Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie počítačov svojich pracovníkov heslom, použitím antivírusovej ochrany, zálohovanie dát na externé zabezpečená úložisko. Dokumenty obsahujúce osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu v uzamykateľných skriniach a budovy chránené zabezpečovacím zariadenia proti vniknutiu cudzej osoby.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

VIII.
Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.